728 x 90

Туршилтаар ажиллагч болон цагийн ажилтны эрх үүргийг тодорхой болгоно

Одоо мөрдөгдөж буй хөдөлмөрийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж, дадлагажих, цагаар ажиллах, туршилтын хугацааг хуульчилж өгсөн байна. Хөдөлмөрийн хуульд энэ заалтуудыг нарийвчилж тусгаагүйгээс болоод хоёр, гурван сар хүмүүсийг ажиллуулаад “Ажилд тэнцэхгүй” гээд явуулдаг. Туршилтын хугацаанд ямар нэгэн цалин өгдөггүй газрууд цөөнгүй байдаг.

Одоо мөрдөгдөж буй хөдөлмөрийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж, дадлагажих, цагаар ажиллах, туршилтын хугацааг хуульчилж өгсөн байна. Хөдөлмөрийн хуульд энэ заалтуудыг нарийвчилж тусгаагүйгээс болоод хоёр, гурван сар хүмүүсийг ажиллуулаад “Ажилд тэнцэхгүй” гээд явуулдаг. Туршилтынхугацаанд ямар нэгэн цалин өгдөггүй газрууд цөөнгүй байдаг. Хуулийн өөрчлөлтөөр ажил олгогч нь дадлагажигч ажилтантайгаа хөдөлмөрийн гэрээ хийх юм. Тухайн ажил олгогчийн тавьсан шаардлагад тохирохгүй байж болно. Гэхдээ туршилтын хугацаанд ажиллуулахдаа гэрээ байгуулаад, хамгийн багадаа хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээгээр цалинжуулах асуудлыг хуулинд тусгасан байна. Мөн туршилтын хугацааг зургаан сар байсныг гурван сар болгож багасгасан байна. Хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд цагийн ажлын нэр томъёо болоод хэрхэн цалинжуулах, цалингийн хэмжээ зэргийг тодорхой болгож өгч байгаа ажээ.

Шинэ мэдээ